Avtalevilkår for HavnaMi-tjenestene

HavnaMi(heretter: HavnaMi) er et nettbasert program som eies og drives av SAM Booking AS – et norsk selskap med foretaksnummer 915 653 979 og adresse Havneveien 10, 9515 Alta.

 

HavnaMi
HavnaMi er et web-basert program som er lisensiert for bruk i båthavn-administrering. Programmet er utviklet for å gi båthavneiere full oversikt og kontroll over egen båthavn/marina.

 

Hva kan du gjøre med HavnaMi?
Programmet hjelper deg å holde oversikt over ledige og opptatte båtplasser i båthavna. Dette presenteres på en enkel og oversiktlig måte i programmet. Du får full oversikt over medlemslistene, inkludert kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, plassnummer og mye mer. Listene er enkle å oppdatere og endre, og det er enkelt å hente ut listene i filer, som du deretter kan skrive ut om ønskelig.


Du kan på en enkel måte holde oversikt over hvem som har betalt leie, om faktura er sendt ut og lignende.
Med verktøyet blir det enkelt å holde oversikt over gjestebåtplasser eller plasser som kan leies ut midlertidig for lengre eller kortere perioder.


Du kan holde kontakt med og sende ut informasjon til båthavnas medlemmer/kunder per e-post og på  SMS.

 

Dine kunder vil på en enkel måte kunne:

  • Tegne eller si opp medlemskap i båthavna
  • Finne informasjon om hver enkelt båthavnplass
  • Finne informasjon om selve båthavna og fasiliteter
  • Bestille seg inn på eventuelle ledige plasser
  • Motta bestillingen på e-post
  • Sette seg på venteliste til båtplass 
  • Sette opp ferietid for sin egen båthavnplass, slik at denne kan leies ut i regi av båthavna til tilreisende gjester*
  • Betale kontingent for leie av båthavnplass, kundeforhold og medlemskap i båthavna og andre havnetjenester*

Gjester vil på en enkel måte:

  • Finne ut informasjon om båthavnas fasiliteter så vel som om gjesteplassene dere disponerer
  • Kunne booke seg inn på og betale for gjesteplassene eller på faste plasser som leies ut midlertidig*

Eierforhold til informasjon som legges inn i HavnaMi
Hver enkelt båthavn får tilgang til en grafisk fremstilling av sin egen havn, inkludert hver enkelt båtplass.


For hver enkelt båthavnplass vil det være mulig å legge inn informasjon, eksempelvis størrelse på slot, navn på leietaker, telefonnummer til leietaker med mer. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om den aktuelle båthavnas fasiliteter, kontaktpersoner og lignende.


Båthavna og båthavnas kunder/medlemmer plikter å selv holde denne informasjonen oppdatert.


Informasjon som legges inn på den enkelte båthavn i HavnaMi, enten av båthavneier, båthavnkunde/medlem eller av SAM Booking AS, tilhører den aktuelle båthavna. HavnaMi har valgt løsninger som sikrer full backup av all data, men vi anbefaler likevel at kundene også har sin egen backup av data.

 

Service og vedlikehold
Normal service og vedlikehold av selve programmet HavnaMi er kostnadsfritt. Med «normal service» mener vi for eksempel feil som oppstår uten at den aktuelle kunde kan klandres for dette. Vi ber om at kunden sender oss mail umiddelbart dersom det avdekkes feil eller dersom kunden mistenker at noe ikke er som det skal være.


Programmet legges opp slik at hver enkelt kunde skal holde informasjon rundt egen båthavn og egne båthavnkunder oppdatert. Vedlikehold knyttet til oppdatering av informasjon som skal utføres av SAM Booking AS vil medføre medfører kostnader.


Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til deler av eller hele nettstedet vårt, om dette skal vise seg å bli nødvendig. Kunden skal i så fall opplyses om dette per mail.

 

Oppdateringer/endringer/utvidelser
Eventuelle programvareoppdateringer vil skje automatisk, og skal foregå slik at kundene merker minst mulig til dette. Normale programvareoppdateringer som sikrer funksjonaliteten til HavnaMi er kostnadsfrie. Gjør vi større endringer i programvaren vil vi opplyse om dette per mail.


Eventuelle utvidelser som medfører nye/utvidede tjenester kan medføre ekstrakostnader. Vi tar sikte på at kunder som ikke ønsker eventuelle nye tjenester skal kunne reservere seg mot disse, men enkelte nye tjenester kan bli slik at det ikke vil være mulig å reservere seg mot disse. Skulle det komme nye/utvidede tjenester som fører til økte kostnader tar vi sikte på å varsle kundene om dette på forhånd.


Den enkelte havn kan om ønskelig få tilført tilleggstjenester/utvidelser i systemet men dette vil bli å regne som ekstra kostnad i hvert enkelt tilfelle og kommer som tillegg. Disse er således ikke medregnet i standardavtalen.

 

Administrators rettigheter og plikter
Hver havn/marina opprettes av SAM Booking AS, men administrator får full tilgang til å redigere egen havn, inkludert informasjon om dens medlemmer, oppretting av nye båtplasser og lignende.


Havna sørger selv for vedlikehold av havnens medlemmers informasjon og data rundt det enkelte havnemedlem, samt informasjonsdata over egen båthavn og dens fasiliteter. Administrator justerer selv prisene på havnas båtplasser, og har ansvar for at prisene til enhver tid er korrekte.


Mister et medlem passordet sitt har administrator anledning til å endre på dette.

 

Administrator kan delegere administratoransvar til andre i egen havn, HavnaMi skal tilsendes informasjon om endring av administratorfunksjon for den enkelte havn.

 

Dersom en administrator utviser uaktsomhet slik at brukernavn, passord eller annen data kommer på avveier kan havnen bli stilt til økonomisk og rettslig ansvarlig for gjenopprettingen av de skader som blir forårsaket av den uaktsomhet som er utvist.

 

Havner som ønsker å bli brukere av HavnaMi må være registrert i enhetsregisteret og ha eget ordinasjonsnummer.

 

Informasjon om bruk av HavnaMi
HavnaMi vil behandle all lagrede data som omhandler den til enhver tid aktuelle båthavns informasjon og brukers lagrede data med stor varsomhet og respekt. HavnaMi forholder seg til Norges lover, og utleverer ikke informasjoner og opplysninger til tredjeparter, unntatt når det foreligger et formelt og korrekt utformet krav om dette fra eksempelvis politiet/påtalemyndighetens side og kravet samtidig er hjemlet i lov.

 

Brukere av HavnaMi aksepterer disse vilkår, samt at alle opplysninger som brukere gir er for brukerens eget ansvar å regne. HavnaMi er ikke ansvarlig for opplysninger som blir gitt av den enkelte bruker av systemet. Opplysningene er den enkelte havns og den enkelte brukers ansvar.


HavnaMi kan uten forvarsel fjerne uaktsomme og skadelige opplysninger som fremkommer og som ikke er i samsvar med denne avtalen.

 

Misbruk
Misbruk av vårt system, der det for eksempel blir introdusert virus eller lignende, vil bli politianmeldt. Uaktsomhet eller bevisste handlinger som fører til materielle eller immaterielle skader for SAM Booking AS kan føre til rettslig forfølgelse, og kan medføre økonomisk ansvar for skader og problemer som oppstår, herunder også andre kostnader for eksempel knyttet til å rette opp i de oppståtte skader/problemer.


HavnaMi er ikke ansvarlig for eventuelle tap og skader som skyldes misbruk fra systemets brukere eller fra utenforstående.

 

Linking/embedding av HavnaMi
Administrator av den enkelte båthavn kan legge inn lenke eller embedde HavnaMi på sin hjemmeside på en slik måte at det ikke er til skade eller ulempe for HavnaMi. Ved feil/ugunstig bruk av linking til HavnaMi kan retten til linking/embedding bli trukket tilbake.

 

Immaterielle rettigheter
HavnaMi er eneeier og rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter knyttet til våre nettsider, vårt program, våre applikasjoner, vår logo og alt annet materiell som naturlig tilhører HavnaMi. Dette er igjen beskyttet av lov om opphavsrett og regulert av internasjonale avtaler. Alle rettigheter er reservert.

 

Jurisdiksjon og lovvalg
SAM Booking AS forholder seg til norsk lov, og norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår fra eller er knyttet til besøk/bruk av vår hjemmeside, vårt program, vår applikasjon eller annet. Vi forbeholder oss likevel retten til å reise søksmål mot deg i det landet du bor i eller i andre land, for brudd på disse vilkårene.


Vilkårene for bruk og eventuelle tvister eller krav som følge av eller i forbindelse med disse eller deres innhold skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning.

 

Endring av vilkår
HavnaMi forbeholder seg retten til å endre på disse vilkårene. Kunder skal varsles per mail før endringene trer i kraft, med mindre det er snakk om kritiske forhold som krever umiddelbar endring i vilkårene – da vil kunder varsles om endringen umiddelbart etter at endringen har funnet sted.


Skjer det endringer i vilkår som er til ugunst for kundene vil dette bli understreket.

 

Hva om jeg ikke liker HavnaMi likevel?
Det er ingen kostnader forbundet ved å avslutte engasjementet med HavnaMi. Det er heller ingen bindingstid, men oppsigelse skal skje skriftlig per mail eller brev. Kundeforholdet løper da ut samme måned som oppsigelsen finner sted.


HavnaMi har rett til å avslutte kundeforholdet med umiddelbar virkning, for eksempel ved mislighold av inngåtte avtaler eller manglende betaling. Ved avslutning av engasjement vil båthavna og kundene miste tilgangen til å logge seg inn på HavnaMi.

 

Personvernerklæring for HavnaMi

I henhold til personopplysningsloven har du krav på å vite hvilke opplysninger som samles inn om deg av SAM Booking AS når du besøker vårt nettsted havnami.no eller om du er kunde av ei havn tilknyttet administrasjonssystemet HavnaMi.


Innhenting av statistikk ved bruk av nettstedet / cookies

SAM Booking AS samler inn anonymiserte opplysninger gjennom analyseverktøyene Google Analytics (levert av Google) og Statcounter (se https://statcounter.com/ for mer informasjon). Formålet med informasjonen er å holde oversikt over nettstedstrafikken på havnami.no på et overordnet plan. Vi benytter oss av informasjon om hvor mange som benytter nettstedet og administrasjonssystemet, hvor lenge brukerne er inne på siden og tidspunktet for når besøket på nettstedet fant sted. Verktøyene gjør det mulig for oss å hente ut informasjon om nettleverandør (ISP), IP-adresse, hvilken nettleser og hvilket operativssytem som benyttes av brukerne – på et overordnet nivå. Det er ikke mulig å knytt informasjonen til enkeltbrukere ved hjelp av disse verktøyene.

Verktøyene benytter seg og av enkle cookies – enkle informasjonskapsler som lagres i din nettleser dersom det er åpnet for dette.

Ved å bruke havnami.no samtykker du til bruk av cookies (informasjonskapsler) på nettstedet. Ingen informasjon som blir samlet inn via disse informasjonskapslene blir gitt videre / solgt til utenforstående.


Informasjon som kan lagres i HavnaMi-systemet

Det registreres ulike typer personopplysninger i HavnaMi, så som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse samt annen relevant informasjon som fremgår ved registrering.

HavnaMi fungerer videre som medlemsregister for en rekke havner. Det vil si at havna ved å opprette et kundeforhold med HavnaMi kan legge inn eller få lagt inn ovennevnte informasjon, som en forutsetning for medlemskap/kundeforhold i havna. Havna oppfordres til å informere sine kunder/medlemmer om at de benytter seg av HavnaMi-systemet som lagringsverktøy. Også informasjon som er relevant for avtalen mellom deg og havna kan legges inn av havna. All behandling av ovennevnte opplysninger er regulert gjennom egne databehandleravtaler mellom SAM Booking AS og den aktuelle havna.

SAM Booking AS benytter seg ikke av ovennevnte informasjon til annet enn å drive support overfor havnene eller til beslektet arbeid. Slik supportjobb gjøres selv eller av våre samarbeidspartnere i Source AS (org nr 918496688, nettsted https://source.no ). Den enkelte havn har kun tilgang til informasjon om sine egne medlemmer/kunder.


Henvendelser om informasjon og sletting

Om du ønsker å vite helt konkret hvilken informasjon som er lagret om deg i HavnaMi, ta først kontakt med havna di. Om du ikke får informasjonen du etterspør kan du ta kontakt direkte med oss på Support

Om du ønsker at informasjon om deg som er lagret i HavnaMi slettes  permanent, ber vi om at du først kontakter den aktuelle havna, da medlemskap eller kundeforhold i havna fordrer lagring av opplysninger om deg. Sletting av disse kan medføre at kundeforholdet opphører. Havna vil ta imot ønske om sletting, og formidle dette videre til HavnaMi. Om det skulle være nødvendig å ta kontakt direkte med oss om sletting, kontakt oss via Support

Registrering, lagring og oppbevaring i HavnaMi-systemet skjer i henhold til interne rutiner.


E-post, telefon og Teams møter

SAM Booking AS bruker ukryptert (normal) e-post, telefon og videomøter i det daglige. Opplysninger som fremkommer i slik kommunikasjon og som skjer som en del av vårt arbeid kan registreres. Relevante e-poster og annen informasjon kan bli lagret som en del av oppfølgingen/saksbehandlingen. Vi gjør obs på at sensitive personopplysninger ikke skal sendes via vanlig e-post. Det samme gjelder andre sensitive opplysninger.


Daglig leder i SAM Booking AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger lagret i HavnaMi.


*Under utvikling

 

FacebookYouTube